EHLİBEYT SEVDASI
AYIRINTILAR İÇERİKTE BUNUN İÇİN ÜYE OLUN

BİZİMLE PAYLAŞIMA KATILIN BİLGİLENİP,
BİLGİLENDİRELİM

EHLİBEYT SEVDASI

Merhaba
 
AnasayfaAnasayfa  PortalliPortalli  TakvimTakvim  GaleriGaleri  SSSSSS  AramaArama  Kayıt OlKayıt Ol  FacebookFacebook  Giriş yapGiriş yap  

Paylaş | 
 

 ŞİA, KUR'ÂN'IN TAHRİF EDİLDİĞİNE İNANIYOR MU?

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
ridanurMesaj Sayısı : 37
Kayıt tarihi : 18/08/07

MesajKonu: ŞİA, KUR'ÂN'IN TAHRİF EDİLDİĞİNE İNANIYOR MU?   C.tesi Ağus. 25, 2007 3:02 pm

ŞİA, KUR'ÂN'IN TAHRİF EDİLDİĞİNE İNANIYOR MU?

Cevap: Tanınmış Şia âlimleri, kutsal kitabımız Kur-ân-ı Kerim'in hiçbir tahrife uğramadığına ve bugün eli-mizde bulunan Kur'ân'ın Hz. Peygamber'e nazil olan se-mavî kitabın aynısı olduğuna ve onda hiçbir eksiklik ve fazlalığın bulunmadığına inanırlar. Bu sözün açıklığa ka-vuşması için bu konuda birkaç kanıta işaret etmek is-tiyoruz:

1- Âlemlerin Rabbi, Müslümanların semavî kitabını korumayı vadetmiş ve şöyle buyurmuştur:

"Kar'ân'ı biz indirdik ve onu biz koruya-cağız."1

Açıktır ki Şiîler, düşünce ve davranışlarında Kur'ân'ı esas aldıklarına göre, bu ayet-i şerifeyi gözden kaçır-mamış ve onun Allah tarafından korunacağı yönündeki mesajına iman etmişlerdir.

2- Sürekli Hz. Peygamber (s.a.a) Me birlikte bulunan ve vahiy katiplerinden biri olan Şiîlerin büyük önderi İmam AN (a.s), çeşitli münasebetlerde insanları bu Kur-ân'a davet etmiştir. Aşağıda onun bu konudaki sözlerin-den bir bölümünü aktarıyoruz:

"Bilin ki bu Kur'ân, aldatmayan bir öğüt verici ve saptırmayan biryol göstericidir."2

1- Hicr, 9

2- Nehc'ül-Belâğa, Subhi Salih, 176. hutbe

76 Cevaplıyoruz

"Yüce Allah, hiç kimseye Kur'ân gibisiyle öğüt vermemiştir. 0, Allah'ın sağlam ipi ve apaçık se-bebidir."1

"Sonra, ona (Peygamber'e) ışıkları sönmeyen bir nur, parıltısı tükenmeyen bir ışık olan Kur'-ân'ı indirdi. 0 (Kur'ân), izcisinin sapmayacağı bir yol. kanıtı sönmeyen bir furkan (hak ile batılı ayıran)dır."2

Şiîlerin büyük önderinin bu yüce sözlerinden anlaşıl-dığı üzere Kur'ân-ı Kerim, sonsuza kadar nur saçan bir meşale olarak takipçilerinin yolunu aydınlatmaya de-vam edecek, bu meşalenin sönmesine veya insanların sap-masına yol açacak hiçbir değişikliğe uğramayacak-tır.

3-Şia âlimlerî, Hz. Peygamber'in (s.a.a) şöyle buyur-duğu hakkında görüş birliği içindedirler:

"Ben, sizlerin arasında iki değerli emanet bı-rakıyorum. Birisi, Allah'ın kitabı Kur'ân; diğeri de, Ehlibeytim ve itretimdir. Bu ikisine sarıldığı-nız müddetçe asla sapmazsınız."

Bu hadis, hem Şia, hem de Ehlisünnet kanalıyla ak-tarılan mütevatir hadislerden biridir. Bu hadisin beya-nından da anlaşıldığı üzere, Şia'ya göre Allah'ın kitabı Kur'ân, asla değişikliğe uğramayacaktır. Çünkü Kur'ân-'ın tahrife uğramış olması durumunda, ona sarılmak, hi-dayetin gerçekleşmesine ve sapıklığın ortadan kalkma-sına sebep olmaz. Böyle bir sonuç ise, bu mütevatir hadisin açık ve net ifadesiyle bağdaşmaz.

4- Bütün fakihlerimizin ve bilginlerimizin naklettiği Şia İmamları'nın hadislerinde şu gerçek açık bir şekilde dile getirilmiştir ki Kur'ân, hak ve batılı ayırt ve teşhis etme ölçüsüdür. Şöyle ki her sözü, hatta hadis adı altın-da bize ulaşan sözleri de Kur'ân'a sunmalıyız. Eğer bu

1- Nehc'ül-Belâğa, Subhi Salih, 176. hutbe

2- Nehc'ül-Belâğa, Subhi Salih, 198. hutbe

Kur'ân Tahrif Edilmiş Midir? 77

sözler, ayetler ile uyum içindelerse, hak ve doğrudurlar, aksi takdirde batıl ve yanlıştırlar.

Şia'nın fıkıh ve hadis kitaplarında bu konuda olduk-ça çok hadis vardır ki biz, onlardan sadece birine değini-yoruz:

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

"Kur'ân ile uyumlu olmayan her söz, batıl ve yanlıştır."1

Bu hadislerden de Kur'ân'ın en ufak bir değişime uğramamış olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu yüzden bu mukaddes kitap ilelebet hak ve batılı ayırt etme öl-çüsü olarak kalacaktır.

5- Bütün zamanlarda İslâm kültürünün öncüleri olan büyük Şia âlimleri, Kur'ân-ı Kerim'in asla değişikliğe uğ-ramadığı gerçeğini açıkça ifade etmişlerdir. Bu büyük şahsiyetlerin tümünü zikretmek zor olsa da, örnek olarak onlardan birkaçına değinmek istiyoruz:

1- "Saduk" diye meşhur olan Ebu Cafer Muhammed b. AM b. Hüseyin Babeveyh el-Kummî (Ö: H. 381) şöyle diyor:

"Bizim Kur'ân hakkındaki görüşümüz şudur: Kur'ân, Allah'ın sözü ve vahyidir. 0, batılın asla sızamadığı bir kitaptır. Hikmet ve ilim sahibi Allah tarafından nazil olmuştur. Allah, onun indiri-cisi ve koruyucusudur."2

2- "Alem'ul-Huda" diye meşhur olan Seyyid Murtaza AM b. Hüseyin el-Musevî el-Alevî (Ö: H. 436) şöyle yazıyor:

"Hz. Peygamber'in ashabından Abdullah b. Mes-'ud, Übey b. Kâ'b ve başkaları, defalarca bü-tün Kur'ân'ı baştan sona Hz. Peygamber'e oku-muşlardır. Bütün bunlar, Kur'ân'ın Peygamber'in za-mamnda eksiksiz olarak ve düzenli bir şekil-

1- Usul'ül-Kâfi, c.l, Kitab-u Fazli'l-İlim, Bab'ul-Ahzi Bi's-Sünneti ve Şevahid'il-Kitab, 4. hadis.

2- el-İtikadat, s.93

78 Cevaplıyoruz

de bir araya toplanmış olduğunu göstermekte-dir."1

3- "Şeyh'ut-Taife" diye meşhur olan Ebu Cafer Mu-hammed b. Hasan et-Tusî (Ö: H. 460) şöyle diyor:

"Kur'ân'a eklemeler yapıldığı veya onda bazi eksiklikler olduğu iddiası ise, bu kit aba asla ya-kışmayan bir iddiadır. Zira bütün Müslümanlar, Kur'ân'da hiçbir fazlalık olmadığı hususunda gö-rüş birliği içindedirler. Kur'ân'ın eksikliği husu-suna gelince, Müslümanların ağır basan görüş-leri bunun tersidir. Kur'ân'da hiçbir eksiklik ol-madığı görüşü, bizim mezhebimize daha çok yakışmaktadır. Nitekim Seyyid Murtaza bu görü-şü ka-bul etmiş ve desteklemiştir. Hadislerimi-zin zahirinden de bu gerçek anlaşılmaktadır. Sadece insanların çok az bir grup, Şia ve Ehli-sünnet yoluyla nakledilen ve Kur'ân'da bazı eksiklikler olduğu veya bazı ayet ve surelerin yerle-rinin değiştirildiğini ifade eden bazı rivayetlere işaret etmişlerdir. Ne var ki, bu rivayetler, haber-i vahit türünden rivayetlerdir ki, ilim/yakin, ke-sin bilgi ifade etmezler ve böyle bir konuda on-lara göre amel etmek doğru değildir. Dolayısıyla da bu rivayetlerden yüz çevirmek daha iyidir."2

4- "Mecmau'l-Beyan" adlı tefsirin sahibi Ebu Ali Ta-bersî şöyle yazıyor:

"Kur'ân'ın fazlalığı hakkında bütün İslâm üm-meti, bu görüşün temelsizliği noktasında ortak görüşe sahiptir. Kur'ân'ın bazı ayetlerinin eksil-diği hususunda ise, ashabımızdan bir grup ve Ehlisünnet'in Haşviyye fırkasından bir grup, bazi

1- Mecmau'l-Beyan c.l, s.10, Seyyid Murtaza'nın "el-Mesail'it-Trablusiyyat" adlı eserindeki cevaptan naklen

2- et-Tibyan, c.l, s.3

Kur'ân Tahrif Edilmiş Midir? 79

rivayetler nakletmişlerdir. Ama mezhebimizce kabul edilen doğru görüş, bunun tersidir."1

5- "Seyyid İbn-i Tavus" diye meşhur olan Ali b. Tavus el-Hillî(Ö:H.664)şöylediyor:

"Şia'nın görüşü, Kur'ân'da hiçbir değişimin ol-madığıdır."2

6- Şeyh Zeynüddin Amilî (Ö: H. 877) "Kur'ân'ı biz in-dirdikve onu biz koruyacağız." ayetinin tefsirinde şöyle di-yor:

"Yani biz Kur'ân'ı her türlü değişiklikten ve fazlalıktan koruruz."3

7- "İhkak'ul-Hak" adlı eserin sahibi Kadi Seyyid Nu-ruddin Tüsterî (Ö: H. 1019) şöyle yazıyor:

"İmamiyye Şiası'na atfen Kur'ân'ın değiştiği yö-nünde ileri sürülen görüş, bütün Şiîlerin kabul ettiği bir görüş değildir. Onlardan çok az bir grup bu görüşe sahiptirler ki, Şiîler arasında onlara i-tibar edilmez."4

8- "Bahauddin Amulî" diye meşhur olan Muhammed b. Hüseyin (Ö: H. 1030) şöyle diyor:

"Sahih olan görüş, Kur'ân-ı Azim'in her türlü fazlalıktan ve eksiklikten korunmuş olduğudur. Bazılarının, Müminlerin Emiri Hz. Ali'nin adının Kur'ân'dan çıkarıldığı yönündeki iddiaları, âlim-lertarafından kabul görmemiştir. Tarih ve hadis-leri araştıran kimseler, mütevatir hadisler gere-gin ce sahabeden binlerce insanın nakli esasın-ca, Kur'ân'ın sabit ve sağlam olduğunu ve Kur'-

1- Mecmau'l-Beyan, c.l, s.10

2- Sa'du's-Suud, s.144

3- İzhar'ul-Hak, c.2, s.130

4- Âlâu'r-Rahman, s.25

80 Cevaplıyoruz

ân'ın tümünün Hz. Peygamber'in zamanında bir a ray a toplatıldığını bilirler."1

9- "el-Vafî" adlı eserin sahibi Feyz-i Kaşanî (Ö: H. 1091), Kur'ân'ın değişikliğe uğramadığına delâlet eden, "Kur'ân'ı biz indirdik ve onu biz koruyacağız." gibi ayetleri zikrettikten sonra şöyle diyor:

"Bu durumda, Kur'ân'ın tahrif edilmesi veya değiştirilmesi nasıl mümkün olabilir?! Kaldı ki, Kur'ân'ın tahrif edildiğini bildiren rivayetler, Al-lah'ın Kitabı'na aykırıdır. 0 hâlde bu rivayetlerin temelsiz olduğunu kabul etmek gerekir."2

10- Şeyh Hürr-i Amilî (Ö: H. 1104) şöyle diyor:

"Tarihi ve hadisleri araştıran bir insan, Kur'-ân'ın, binlerce sahabînin mütevatir nakli ile sa-bit ve sağlam olduğunu ve Hz. Peygamber'in zamanında toplanıp düzene koyulduğunu çok iyi bilir."3

11- Değerli araştırmacı Kaşiful-Gıta, ünlü eseri "Keş-fu'l-Gıta'da" şöyle diyor:

"Hiç şüphesiz, Kur'ân, Allah'ın koruması sa-yesinde her türlü eksiklikten (ve değişiklikten) korunmuştur. Kur'ân'ın açık ayeti ve turn asır-lardaki âlimlerin ittifakı, buna tanıklık etmekte-dir. Az bir grubun muhalefetine ise itibar etme-mek gerekir."

12- Iran Islâm Inkılâbı'nın rehberi Hz. Ayetullah'il-Uzma İmam Humeynî de bu konuda şöyle diyor:

"Müslümanların Kur'ân'ın yazılması, kaydedil-mesi, bir a ray a toplanması, korunması ve tilâvet edilmesi hususundaki ihtimam ve titizliklerini bilen herkes, Kur'ân'ın tahrif edildiği zannının temelsizliğine kanaat getirerek böyle bir şeyin

1- Âlâu'r-Rahman, s.25

2- Tefsir-i Safi, c.l, s.51

3- Âlâu'r-Rahman, s.25

Kur'ân Tahrif Edilmiş Midir? 81

mümkün olmadığını teslim eder. Bu konuda nakledilen rivayetlere gelince; bu rivayetlerin bir kısmı, delil olarak sunulamayacak kadar zayıf; bir kısmı, uydurulmuş oldukları belli olan mec'ul (mevzu) hadisler; bir kısmı ise, Kur'ân'ın tevili ve tefsiriyle ilgili açıklamalardır. Bir kısmı da, açık-lamaları kapsamlı bir kitap yazmayı gerektiren türlerden hadislerdir. Eğer konudan uzaklaşaca-ğımız korkusu olmasaydı, Kur'ân'ın tarihini ve asırlar boyunca geçirdiği aşamaları açıklar, eli-mizde olan bu semavî kitabın, Allah'ın indirdiği Kur'ân-ı Kerim olduğunu ve Kur'ân karileri ara-sında ki görüş farklıklarının Cebrail-i Emin'in Hz. Peygamber'in temiz kalbine indirdiği ile uzaktan yakından ilgisi olmayan yeni bir olay olduğunu açıklığa kavuştururduk."1

Sonuç

Şiîsiyle, Sünnîsiyle Müslümanların tamamına yakın büyük çoğunluğu, elimizdeki bu semavî kitabın Hz. Pey-gamber'e nazil olan Kur'ân'ın aynısı olduğu ve her türlü tahrif, değişiklik, ekleme ve azalmadan korunmuş oldu-ğu noktasında hemfikirdirler.

Bu açıklamalarla, Şia'nın Kur'ân'ın tahrif edildiğine inandığı yönündeki iddianın temelsiz bir iftira olduğu or-taya çıkmaktadır. Eğer bu konuda birtakım zayıf hadisle-rin nakledilmesinin bu ithama sebep olduğu söylenecek olursa, buna cevap olarak deriz ki: Bu tür riva-yetlerin nakledilmesi, Şia'dan az bir gruba mahsus değildir. Bi-lâkis, Ehlisünnet müfessirlerinden bir grup da bu tür za-yıf rivayetleri nakletmişlerdir. Örnek olarak onlardan bir kaçına işaret ediyoruz:

1- Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Ensarî el-Kurtubî, kendi tefsirinde Ebu Bekir el-Enbazî aracılığıyla

1- Üstat Cafer Subhanî, Tehzib'ul-Usul, Takrirat-u Durus'il-İmam el-Humeynî, c.2, s.96.

82 Cevaplıyoruz

Übey b. Kâ'b'dan, (73 ayetlik) Ahzâb Suresi'nin Hz. Pey-gamber zamamnda (286 ayetlik) Bakara Suresi mikta-rında olduğunu ve recm ayetinin de bu surede yer aldi-ğını rivayet eder.1 (Şu anda Ahzâb Suresi'nde böyle bir ayet mevcut değildir.)

Aynı kitapta Aişe'den şöyle dediği nakledilir:

"Ahzâb Suresi, Peygamber zamamnda 200 ayet idi, ama mushaf yazıldığı zaman, şu anda mevcut olandan başkası bulunmadı."2

2- "el-ltkan" adlı kitabın sahibinin naklettiğine göre, Übeyy'in mushafında surelerin sayısı 116 tane imiş ve bu mushafta Hafd ve Hal' admda iki sure daha varmış.3

Oysa hepimizin bildiği gibi Kur'an'm 114 suresi var-dir ve sözü edilen o iki sure Kur'ân'da yoktur.

3- Hibbetullah b. Selâme, "en-Nâsıh ve'l-Mensuh" adlı kitabında sahabî Enes b. Malik'ten şöyle dediğini nakleder:

"Peygamber zamamnda Tevbe Suresi kadar o-lan bir sure okuyorduk ve ben o surenin sade-ce bir ayetini ezberlemiştim, o da şudur: Eğer Âdemoğluna iki vadi dolusu a It in verilecek olsa, şüphesiz üçüncüsünü de ister. Eğer ona üçüncü-sü verilecek olsa, dördüncüsünü de ister. Âde-moğlunun karnını ancak toprak doldurur ve Allah tövbe eden kimsenin tövbesini kabul eder."

Oysa Kur'ân'da ne böyle bir ayet var, ne de bu söz, Kur'an'm üstün belâgatı ve üslûbuna uymaktadır.

4- Celâleddin Suyutî, ed-Dürr'ül-Mensûr adlı tefsirin-de Ömer b. Hattab'dan, Ahzâb Suresi'nin, Bakara Suresi

1- Tefsir-i Kurtubî, c.14, s.113; Ahzâb Suresi'nin tefsirinin başlangıcında

2- Tefsir-i Kurtubî, c.14, s.113, Ahzâb Suresi'nin tefsirinin başlangıcında

3- el-İtkan, c.l, s.67

Kur'ân Tahrif Edilmiş Midir? 83

miktarında olduğunu ve recm ayetinin de onda yer aldı-ğını rivayet eder.1

Görüldüğü gibi, Şiîlerden olduğu gibi Sünnîlerden de az bir grup, Kur'ân'ın değiştiğine ilişkin birtakım zayıf ve temelsiz rivayetler nakletmişlerdir. Ancak bu zayıf riva-yetler, Şiîlerin de, Sünnîlerin de çoğunluğu tarafından kabul görmemiştir. Çünkü Kur'ân'ın açık ayetleri, çok sayıda sahih ve mütevatir hadisler, binlerce sahabî-nin icmaı ve dünya Müslümanlarının ittifakı, Kur'ân-ı Ke-rim'de hiçbir şekilde tahrif, değişiklik, fazlalık ve eksiklik meydana gelmediğini net ve açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

1- ed-Dürr'ül-Mensûr, c.5, s.180, Ahzâb Suresi'nin tefsiri-nin başlangıcında
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
 
ŞİA, KUR'ÂN'IN TAHRİF EDİLDİĞİNE İNANIYOR MU?
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
EHLİBEYT SEVDASI :: İslami Konular :: Sorularımıza Cevap Arıyalım-
Buraya geçin: